บทความหมวดบทความเทิดพระเกียร์ติ

บทความ

ข้าวที่ออกเป็นสีลักษณะนี้เป็นข้าวที่มีประโยชน์ อย่างข้าวกล้อง คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินกัน เพราะเห็นว่าเป็นข้าวของคนจน ข้าวกล้องมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรง ...
ในช่วงเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ของการประชุม Thailand Rice Convention 2007 ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บรรยายในหัวข้อ The K...
12