บทความรวมทุกหมวด

บทความ

ในช่วงเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ของการประชุม Thailand Rice Convention 2007 ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บรรยายในหัวข้อ The K...