ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ปรับปรุงโดย:  Admin    วันที่: 08-04-2559  18:41 น.

สถานีวิทยุออนไลน์ เรารักในหลวง

welovethekingradio.com และสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน "เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย" FM107.5 MHz อุบลราชธานี
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากกลุ่มผู้ก่อตั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงมีความคิดริเริ่มโครงการ ที่จะก่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย คณะผู้ก่อตั้งโครงการ จึงได้คิดจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นให้เป็นสถานีวิทยุ เป็นสถานีเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถานีวิทยุตลอดทั้งกระบวนการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างจิตสำนึกในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนชาวไทยในเขตพื้นที่บริการได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบัน พระมหากษัตริย์ ที่มีต่อปวงชาชนชาวไทย
สังคมปัจจุบันให้ความสนใจและใส่ใจ ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์น้อยลงและมีแนวโน้มลดน้อยลงเรื่อยๆโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ขาดความรู้ความเข้าใจ ต่อหน้าที่ในฐานะคนไทยที่ต้องใส่ใจและมีส่วนร่วมต่อการดูแลชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งแตกต่างจากเมื่อสมัยก่อน ซึ่งอาจจะเกิดจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิตและสังคมดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงทำให้สำนึกของเยาวชนคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
ด้วยเหตุนี้ กลุ่ม เรารักในหลวง อุบลราชธานี จึงเห็นควรก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชนขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ รณรงค์ ในรูปแบบต่างๆผ่านกิจการของสื่อวิทยุ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน โดยมุ่งเน้นเด็กและเยาวชน ให้รักและหวงแหนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตามแบบอย่างของวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม โดยกำหนดรูปแบบสถานี ให้เป็นสถานีที่เกิดขึ้นจากประชาชนโดยการดำเนินงานของเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง โดย มีเป้าหมายที่จะทำให้คนไทย มีความรักในประเทศชาติ และ สถาบันพระมหากษัตริย์ บนพื้นฐานแห่งจิตวิญญาณ ของคน ไทยที่รักชาติอย่างแท้จริง โดยไม่อิงผลประโยชน์หรืออำนาจแห่งอวิชาใดๆ
จากหลักการและแนวคิดของกลุ่มสมาชิกผู้ก่อตั้งได้สอดคล้องกับโครงการ WE LOVE THE KING WE LOVE THAILAND ซึ่งเจ้าของผู้ก่อตั้ง คือคุณชัชชัย สุขขาวดี หรือที่รู้จักกันนามศิลปิน คือ หรั่ง ร็อคเคสตร้า ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความเห็นพ้องกัน และ ได้ยินยอมให้ใช้ภายใต้ชื่อ "WE LOVE THE KING WE LOVE THAILAND " โดยจะมีความร่วมมือกันและให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของทางสถานีวิทยุในโอกาสต่อไปจากเครือข่ายของกลุ่มศิลปินที่สนับสนุนแนวทางนี้ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้สถานีวิทยุสามารถดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
ชื่อสถานี:
ชื่อภาษาไทย : สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ "เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย" FM 107.5 MHz อุบลราชธานี สถานีเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
ชื่อภาษาอังกฤษ : "WE LOVE THE KING WE LOVE THAILAND RADIO FM 107.5 MHz" อุบลราชธานี สถานีเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
สถานที่ตั้ง: อาคารตึกอธิการบดี (หลังเก่า) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เจ้าของผู้ก่อตั้ง: นายสุริยา โชคสวัสดิ์ เป็นตัวแทนของกลุ่ม "เรารักในหลวง อุบลราชธานี" และทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการและหัวหน้าสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ "WE LOVE THE KING WE LOVE THAILAND FM 107.5 MHz" อุบลราชธานี
วัตถุประสงค์
1.  เป็นสถานีวิทยุที่มุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวอันเป็นแนวพระราชดำริของสถาบันพระมหากษัตริย์
2.  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ที่ดีงามของคนไทยและ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงาม
3.  เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
4.  เสริมสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในประเทศ
5.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายองค์กรประชาชนต่าง ๆ ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
6.  เพื่อเป็นสถานีวิทยุที่เป็นสื่อที่มีคุณภาพและมีเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
7.  ปลูกฝัง เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.  เป็นสถานีวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง
เป้าหมายหลัก
1.  เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกในความรักประเทศชาติ และ พระมหากษัตริย์ บนพื้นฐานแห่งจิตวิญญาณของคนไทยที่รักชาติอย่างแท้จริง
2.  เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ที่ดีงามและ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงาม
3.  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และได้ฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ปลุกจิตสำนึกให้รักในสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
4.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วไป
5.  เป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของเยาวชน เพื่อให้ความรู้ ความบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมการเรียนรู้ในการสื่อประชาสัมพันธ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และ เกื้อกูลการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาของเยาวชน ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เข้าชม3,617ครั้ง