โครงการวิทยุชุมชน เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

สถานีวิทยุชุมชน เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย FM 107.5 MHz อุบลราชธานี

ด้วยเหตุที่สังคมปัจจุบันให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์น้อยลงและมีแนวโน้มลดน้อยลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ขาดความรู้ความเข้าใจ ต่อหน้าที่ในฐานะคนไทยที่ต้องใส่ใจและมีส่วนร่วมต่อการดูแลชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งอาจจะเกิดจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิตและสังคม ดังที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน จึงทำให้สำนึกของเยาวชนคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด
กลุ่ม "เรารักในหลวง อุบลราชธานี" ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีความคิดริเริ่มโครงการที่จะสร้างประโยชน์ต่อสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย ด้วยการดำเนินการ "โครงการวิทยุชุมชน เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย FM 107.5 MHz อุบลราชธานี" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ รณรงค์ ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก หวงแหน ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ตามแบบอย่างวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยกลุ่มเป้าหมายจะมุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชน โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น
ท่านใดประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุน กองทุนเพื่อส่งเสริมอาสาสมัครนักสื่อสารเยาวชนสถานีวิทยุเรารักในหลวง FM 107.5 MHz. อุบลราชธานี สามารถร่วมสนับสนุนได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีดังนี้ :
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อบัญชี : นายสุริยา โชคสวัสดิ์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 869-211996-2
โทรศัพท์ : 089-625-0812
อีเมล : suriyathai@gmail.com

เข้าชม3,328ครั้ง