วิดีทัศน์รวมทุกหมวด

วิดีทัศน์

พระิองค์ท่านทรงงานหนักมาตลอดระยะ้เวลาที่ ครองราชย์ ก็เพื่อให้พสกนิกร...
ทั่วทุกท้องถิ่นอันแสนทุรกันดาน­พระองค์ทรงเสด็จฯ พร้อมกับ พระราชทานความเจริญรุ่งเรืองแก่­ปวงชนทุกที่ที่ทรงก้าวพระบาท...