พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ทั่วทุกท้องถิ่นอันแสนทุรกันดาน­พระองค์ทรงเสด็จฯ พร้อมกับ พระราชทานความเจริญรุ่งเรืองแก่­ปวงชนทุกที่ที่ทรงก้าวพระบาท
เข้าชม2,737ครั้ง