วิดีทัศน์หมวดพระราชกรณียกิจ

วิดีทัศน์

ทั่วทุกท้องถิ่นอันแสนทุรกันดาน­พระองค์ทรงเสด็จฯ พร้อมกับ พระราชทานความเจริญรุ่งเรืองแก่­ปวงชนทุกที่ที่ทรงก้าวพระบาท...